Vårdförsäkringar

Med vår vårdförsäkring har du ett bra skydd. Vårt hälsoteam finns till hands för att ge dig professionell hjälp och råd. Vi hjälper dig att navigera inom både privat och offentlig vård. Vi hjälper till med alla typer av hälsoproblem genom rådgivning inom sjukvård, förebyggande och behandling.

Vårdförsäkringar för företag

Hälsoteamet finns till hands för att ge professionell hjälp och råd. Vi ser till att ni får hjälp när anställda behandlas inom offentlig och privat vård. Vi hjälper till med alla typer av hälsoproblem genom navigering, rådgivning, hjälp att förebygga och att säkerställa rätt behandling till rätt tid.

 

Vi är specialiserade och engagerade på området vård, hälsa och försäkring och är Nordens ledande specialist inom vårdförsäkringar. Vårt uppdrag och vår framgång bygger på att navigera kundens hela patientresa till all form av vård – oavsett privat eller offentlig.

DSS Hälsa AB ingår i Nordens största vårdförsäkringsbolag med Dansk Sundhedssikring A/S som systerbolag, båda ägd av Oona Health. DSS har idag 517 000 vårdförsäkrade kunder som säkerställs en smidig och innovativ vårdförsäkringslösning

Hälsa BAS

Vårdplanering och sjukvårdsrådgivning

 • DSS Hälsa's Hälsoteam hjälper den försäkrade med medicinsk rådgivning av legitimerade sjuksköterskor via telefon på nummer 08 – 40 00 61 21 eller digitalt via Mitt DSS där du dygnet runt kan anmäla ett ärende till oss.

 • Vårt Hälsoteam har många års erfarenhet från olika specialiseringar och de erbjuder professionella råd på alla hälsoproblem, inklusive de som inte kräver professionell behandling eller som inte ersättes av försäkringen.

Vårdnavigering

 • Genom vårt unika VårdNavigator koncept, erbjuder vi även rådgivning om det offentliga sjukvårdssystemets behandlingsmöjligheter, så som patienträttigheter, överklagandeprocess, vägledning om väntetider, hur man på bästa sätt vänder sig till sin lokala vårdcentral, eller hur man drar nytta av rätten till att kunna välja vart man vill söka vård. Alla undersökningar och offentliga alternativ inom primärvården är inkluderade. Vi hjälper även till att se över medicinska journaler och anteckningar från sjukhus och läkare, samt annan hjälp om så behövs.

 • I det fall en skada endast kan behandlas inom den offentliga vården eller inte ersätts av försäkringen, erbjuder vi den försäkrade rådgivning och stöd gällande den vård och behandling som sker inom den offentliga sjukvården.

Läkarvård och operation

 • Försäkringen ersätter kostnader för nödvändig och rimlig undersökning, behandling eller operation i ett ersättningsbart skadefall och utförs av läkare som är utsedd av oss.

 • Undersökningen kan innehålla bilddiagnostik och tester som är nödvändiga och relevanta för att fastslå en diagnos. En remiss måste utfärdas av en läkare eller licensierad terapeut.

 • Undersökningen och behandlingen ska primärt utföras av läkare så nära den försäkrades hem i Sverige som möjligt.

Psykolog/psykoterapeut

 • Försäkringen ersätter maximalt 10 behandlingstillfällen per ersättningsbart skadefall för nödvändig och rimlig behandling av en licensierad psykolog eller psykoterapeut, om vi anser att det är möjligt att nå en signifikant och varaktig förbättring av hälsotillstånd. För att behandlingen ska vara ersättningsbar kan det behövas remiss från en läkare om vi inte bestämmer att en lämplig behandling inom vårt nätverk av vårdgivare är att föredra. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar den försäkrade behöver och om behandlingen är lämplig. För att behandlingen ska ersättas är det ett krav att det finns ett medicinskt dokumenterat behov av behandlingen samt att den avser att leda till en förbättring av åkomman.

 • Om den försäkrade väljer en psykolog/psykoterapeut utan vårdavtal som inte ingår i DSS Hälsas vårdnätverk, ersätts kunden med 800 kr per behandlingstillfälle.

Vårdgaranti

 • Den försäkrade är garanterad en ersättningsberättigad undersökning och/eller behandling inom 7 arbetsdagar hos specialist inom den privata sjukvården, efter det att vi har godkänt undersökning/behandling.

 • För ett försäkringstillfälle som innebär operation eller inläggning, garanterar försäkringen den försäkrade rätt till operation inom 20 arbetsdagar från det att vi godkänt förfrågan.  

Samtalsstöd

 • Rådgivning via telefon gällande frågor kring välbefinnande är tillgängligt för den försäkrade genom vårt kvalitetssäkrade nätverk av psykologer, psykoterapeuter och annan hälsopersonal. Behovet av rådgivning kan uppstå genom olika påverkande orsaker så som privata problem med relationer, livsstil, beroende, stress, eller arbetsrelaterade problem så som utbrändhet, uppsägning, mobbning och konflikter. Det kan även uppstå behov av professionell coachning när man är chef.

Patientavgifter

 • Försäkringen ersätter dina patientavgifter som patient för offentlig vård upp till högkostnadsskyddet. Gäller även patientavgifter i samband med akuta besök hos offentligt finansierad vård.

Resor och logikostnader

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga transportkostnader mellan den försäkrades bostad och sjukhus/klinik i samband med vård som omfattas av försäkringen och som planerats och förmedlats av vårt hälsoteam när den totala resan överstiger 200 kilometer, tur och retur. Ersättningen per kilometer, ersätts med ett schablonbelopp i enlighet med Skatteverkets regler för milersättning.  Försäkringen ersätter kostnader för logi med maximalt 1 500 kr per dygn. Behovet ska godkännas av vårt hälsoteam förväg.

Eftervård och medicinsk rehabilitering

 • Försäkringen ersätter medicinsk rehabilitering med maximalt 10 behandlingstillfällen per skadefall för nödvändig och rimlig behandling inom öppenvården genomförd av en fysioterapeut, naprapat och/eller kiropraktor i direkt anslutning till ett ersättningsbart försäkringsfall i det muskuloskeletala systemet. Rehabiliteringen måste vara ordinerad av den behandlande medicinska specialisten. Gruppträning som instrueras av en fysioterapeut ersätts om den är godkänd av oss och är en del av en ersättningsbar rehabiliteringsplan. Gruppträning ersätts med motsvarande belopp för den försäkrades kostnad för gruppträningen. Kiropraktisk behandling ersätts med motsvarande belopp för den försäkrades kostnad för allmän kiropraktik.

Hälsa PLUS

Hälsa BAS

 • Förutom de moment som beskrivs ovan under Hälsa BAS ingår även nedanstående moment i Hälsa PLUS om inte annat avtalats i gruppavtalet och framgår av försäkringsbeskedet.

Psykolog/psykoterapeut

 • Försäkringen ersätter nödvändig och rimlig behandling av en licensierad psykolog eller psykoterapeut, om vi anser att det är möjligt att nå en signifikant och varaktig förbättring av hälsotillstånd. För att behandlingen ska vara ersättningsbar kan det behövas remiss från en läkare om vi inte bestämmer att en lämplig behandling inom vårt nätverk av vårdgivare är att föredra. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar den försäkrade behöver och om behandlingen är lämplig. För att behandlingen ska ersättas är det ett krav att det finns ett medicinskt dokumenterat behov av behandlingen samt att den avser att leda till en förbättring av åkomman.
   
 • Om den försäkrade väljer en psykolog/psykoterapeut utan vårdavtal som inte ingår i DSS Hälsas vårdnätverk, ersätts kunden med 800 kr per behandlingstillfälle.

Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, osteopat

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga kostnader för behandling av fysioterapeut, naprapat, kiropraktor och osteopat. För att behandlingen ska ersättas är det ett krav att det finns ett medicinskt dokumenterat behov av behandlingen samt att den avser att leda till en förbättring av åkomman.

 • Baserat på den medicinska utvärderingen, kommer vi att hänvisa den försäkrade till relevant behandling. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar som behövs och om den försäkrade får den korrekta behandlingen. 

 • Om den försäkrade väljer en fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller osteopat utan vårdavtal som inte ingår i DSS Hälsas vårdnätverk, ersätts kunden med 500 kr per behandlingstillfälle.

Akupunktur, Zonterapi

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga kostnader för behandling genom akupunktur eller zonterapi. Behandling ersätts med maximalt 10 behandlingar per diagnos/skada. För att behandlingen ska ersättas är det ett krav att det finns ett medicinskt dokumenterat behov av behandlingen samt att den avser att leda till en förbättring av åkomman. För ersättning av akupunktur krävs även att den underliggande åkomman finns på Världshälso-organisationens (WHO) lista över åkommor där akupunktur har haft en positiv effekt.
   
 • Baserat på en medicinsk utvärdering kommer vi att hänvisa den försäkrade till relevant behandlingen. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar som behövs och om den försäkrade får den korrekta behandlingen.
   
 • Om den försäkrade väljer akupunktur eller zonterapi hos vårdgivare utan vårdavtal som inte ingår i DSS Hälsas vårdnätverk, ersätts kunden med 500 kr per behandlingstillfälle.

Kristerapi

 • Försäkringen ersätter kristerapi om vi anser att den försäkrade har upplevt en akut psykologisk kris på grund av något av följande:

 

   • Om den försäkrade har upplevt en plötslig allvarlig händelse/olycka, där den försäkrade har varit i fara.
   • Om den försäkrade har blivit utsatt för rån, överfall, våld eller kidnappning, eldsvåda, explosion eller inbrott i den försäkrades privata hem eller affärsverksamhet (måste rapporteras till polisen).
   • Om den försäkrade diagnostiseras med en livshotande sjukdom.
   • Dödsfall inom den försäkrades närmaste familj*.
   • Om en medlem av den försäkrades närmaste familj diagnostiseras med en livshotande sjukdom.
   • Om den försäkrade upplever en familjemedlems eller kollegas plötsliga, oväntade död eller plötslig, allvarlig händelse/olycka.

 

 • Det är inte ett krav med remiss från en läkare. Vi bedömer om det är kristerapi eller annan behandling som krävs.

Dietist

 • Försäkringen ersätter medicinskt motiverad behandling av en auktoriserad klinisk dietist. Försäkringen ersätter det antal nödvändiga behandlingar som kan anses motiverat av hälsoskäl, upp till maximalt tio behandlingar per sjukdom/skada och maximalt tio behandlingar per kalenderår inklusive 1 kostplan per sjukdom/skada. Behandlingarna fördelas i omgångar och hälsoteamet kommer kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar som är nödvändiga.

 

 • Behandlingarna ska, enligt våra utvärderingar, leda till en märkbar och bestående förbättring i tillstånd, och efter en medicinsk utvärdering kan vi vägra att ersätta behandling av ett återkommande syndrom/problem. Vi utvärderar om den försäkrade behöver en läkarremiss.

 

 • Om diabetes, förhöjt kolesterol, hjärt-kärlsjukdom, tarmåkommor, urinsyra, glutenintolerans eller PCO/PCOS diagnosticeras under försäkringstiden, kan en behandlingsomgång ersättas under försäkringstiden.

 

 • Behandling för undervikt kan ersättas om den försäkrades BMI (Body Mass Index) är lägre än 19, och övervikt om BMI är högre än 30.

Vårdgaranti utökad

 • Den försäkrade är garanterad en ersättningsberättigad undersökning och/eller behandling inom 7 arbetsdagar hos specialist inom den privata sjukvården, efter det att vi har godkänt undersökning/behandling.

 

 • För ett försäkringstillfälle som innebär operation eller inläggning, garanterar försäkringen den försäkrade rätt till operation inom 14 arbetsdagar från det att vi godkänt förfrågan. 

Läkemedelskostnader

 • Försäkringen ersätter vid ersättningsbar skada den försäkrades kostnader för receptbelagda läkemedel upp till nivån för högkostnadsskyddet. DSS hälsa ersätter endast kostnader som kan styrkas med originalkvitton. Receptbelagda läkemedel måste föreskrivas av behandlande läkare och vara nödvändig för den medicinska behandlingen.

Second, third opinion

 • I vissa fall ersätter försäkringen konsultation med en relevant läkare om den försäkrade: 
  • Har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada.
  • Ställs inför valet av att få särskilt riskabel behandling, som kan vara livshotande eller resultera i permanent skada/men.

 

 • Om vi anser att den försäkrade är berättigad till ett andra utlåtande (second opinion), kommer en läkare från antingen en offentlig eller privat vårdgivare att kontakta den försäkrade, digitalt eller via en fysisk undersökning. Om den försäkrade ställs inför ett svårt beslut eller om det finns osäkerhet angående en diagnos eller typ av behandling, erbjuder vi rådgivande konsultation med hängivna läkare och sjuksköterskor. Om de två läkarna inte är eniga om en diagnos eller typ av behandling, erbjuder vi ett tredje utlåtande (third opinion) via telefon.

Tillfälliga hjälpmedel

 • Försäkringen ersätter utgifter för personliga och tillfälliga hjälpmedel som behövs efter ett ingrepp eller en behandling, som godkänts av oss. Hjälpmedlen ska vara nödvändiga och rimliga och måste föreskrivas av behandlande läkare. Tillfälliga hjälpmedel, inklusive hyrda hjälpmedel, ersätts i maximalt 6 månader.

Resor och logi utökad

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga transportkostnader mellan den försäkrades bostad och sjukhus/klinik i samband med vård som omfattas av försäkringen och som planerats och förmedlats av vårt hälsoteam när den totala resan överstiger 100 kilometer, tur och retur.

 

 • Ersättningen per kilometer, ersätts med ett schablonbelopp i enlighet med Skatteverkets regler för milersättning. 

 

 • Försäkringen ersätter kostnader för logi med maximalt 1 500 kr per dygn. Behovet ska godkännas av vårt hälsoteam förväg.

 

 • Reser och logi måste godkännas av oss på förhand.

Hemhjälp efter operation

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga utgifter för tillfällig hemhjälp i direkt anslutning till en operation som ersätts av försäkringen. Den tillfälliga hemhjälpen eller hemsjukvården måste ordineras av den behandlande medicinska specialisten och godkännas av oss på förhand.

 

 • Tillfällig hjälp för städning, handling, hjälp med personlig hygien och på- samt avklädning ersätts maximalt 14 dagar från dagen för utskrivning från sjukhus/klinik, och maximalt 20 timmar totalt inklusive restid. 

Eftervård och medicinsk rehabilitering utökad

 • Försäkringen ersätter medicinsk rehabilitering för nödvändig och rimlig behandling inom öppenvården genomförd av en fysioterapeut, naprapat och/eller kiropraktor i direkt anslutning till ett ersättningsbart försäkringsfall i det muskuloskeletala systemet*. Rehabiliteringen måste vara ordinerad av den behandlande medicinska specialisten.

 

 • Gruppträning som instrueras av en fysioterapeut ersätts om den är godkänd av oss och är en del av en ersättningsbar rehabiliteringsplan. Gruppträning ersätts med motsvarande belopp för den försäkrades kostnad för gruppträningen. Kiropraktisk behandling ersätts med motsvarande belopp för den försäkrades kostnad för allmän kiropraktik.

Kroniska sjukdomar, 6 månader efter diagnos

 • Försäkringen ersätter undersökning och behandling av kroniska sjukdomar* och åkommor som uppstår under försäkringstiden under en period av 6 månader från dagen då diagnos fastställs, under förutsättning att vi anser att behandlingen kommer att resultera i en betydande och varaktig förbättring av tillståndet. Kroniska sjukdomar* och åkommor som har uppstått och/eller diagnostiserats innan försäkringstiden, ersätts inte av försäkringen.

 

 • Vi erbjuder hjälp med alla kroniska sjukdomar* genom rådgivning, vägledning genom det offentliga sjukvårdssystemets erbjudna behandlingar, patienträttigheter, information om väntetider, undersökning- och behandlingsgarantier samt hjälp med att boka möten inom den offentliga sjukvården.

Tilläggsförsäkring för Hälsa BAS och Hälsa PLUS

Missbruksbehandling

 • Försäkringen ersätter en oavbruten period av behandling av antingen alkohol-, drog-, medicin- eller spelberoende till dess att den försäkrade har nått den slutliga åldern för att ha rätten att ingå i gruppavtalet.

 

 • Det är ett krav att det finns ett medicinskt dokumenterat behov för att behandlingen ska ersättas av försäkringen. Den försäkrade måste därför kontakta Hälsoteamet och följa de procedurer som Bolaget anser nödvändiga för att kunna bedöma den försäkrades situation. Bedömningen kan göras av specialister inom Bolagets nätverk eller av andra passande leverantörer vilka Bolaget föreslår eller godkänner. Behandlingen ses som ersättningsberättigad då Bolaget har godkänt behandlingsplanen som föreslås av leverantören. Ersättningen innefattar de kostnader som leverantören har haft för att kunna göra en bedömning samt den påföljande behandlingen.

 

 • Den försäkrade har rätt att avvisa en föreslagen behandlingsplan oavsett anledning och utan några kostnader eller förlust av rätten till ersättning. Om den försäkrade avvisar ytterligare behandlingsplaner, kommer han eller hon att debiteras eventuella nya bedömningskostnader som kan uppstå i samband med detta. Dessutom kommer avbruten pågående behandling att leda till förlust av rätten till ytterligare ersättning. Maximal ersättning är 100,000 kr och Bolaget kommer informera den försäkrade om behandlingsplanen är i riskzonen att överstiga den maximala gränsen.

Hälsoundersökning

Försäkringen omfattar en av DSS Hälsa rekommenderad hälsoundersökning. Undersökningen ska i förväg vara godkänd och förmedlad av Hälsoteamet. Undersökningen sker hos den av Hälsoteamets hänvisade leverantör. Försäkringen omfattar högst en hälsoundersökning per år.

Hälsa Premium

Hälsa BAS

 • Förutom de moment som beskrivs ovan under Hälsa BAS ingår även nedanstående moment i Hälsa PLUS om inte annat avtalats i gruppavtalet och framgår av försäkringsbeskedet.

Hälsa PLUS

 • Förutom de moment som beskrivs ovan under Hälsa PLUS ingår även nedanstående moment i Hälsa PREMIUM om inte annat avtalats i gruppavtalet och framgår av försäkringsbeskedet.

Hälsoundersökning

 • Försäkringen omfattar en av DSS Hälsa rekommenderad hälsoundersökning. Undersökningen ska i förväg vara godkänd och förmedlad av Hälsoteamet. Undersökningen sker hos den av Hälsoteamets hänvisade leverantören. Försäkringen omfattar högst en hälsoundersökning per år. Hälsoundersökningen ersätts första gången när den försäkrade omfattats av försäkringen under minst ett helt år.

Förebyggande missbrukshjälp

 • Försäkringen omfattar en av DSS Hälsa rekommenderad digital förebyggande anonym missbrukshjälp. Tjänsten ska vara godkänd och förmedlad av Hälsoteamet.

Missbruk

 • Försäkringen ersätter en oavbruten period av behandling av antingen alkohol-, drog-, medicin- eller spelberoende till dess att den försäkrade har nått den slutliga åldern för att ha rätten att ingå i gruppavtalet.

 

 • Det är ett krav att det finns ett medicinskt dokumenterat behov för att behandlingen ska ersättas av försäkringen. Den försäkrade måste därför kontakta Hälsoteamet och följa de procedurer som Bolaget anser nödvändiga för att kunna bedöma den försäkrades situation. Bedömningen kan göras av specialister inom Bolagets nätverk eller av andra passande leverantörer vilka Bolaget föreslår eller godkänner. Behandlingen ses som ersättningsberättigad då Bolaget har godkänt behandlingsplanen som föreslås av leverantören. Ersättningen innefattar de kostnader som leverantören har haft för att kunna göra en bedömning samt den påföljande behandlingen.

 

 • Den försäkrade har rätt att avvisa en föreslagen behandlingsplan oavsett anledning och utan några kostnader eller förlust av rätten till ersättning. Om den försäkrade avvisar ytterligare behandlingsplaner, kommer han eller hon att debiteras eventuella nya bedömningskostnader som kan uppstå i samband med detta. Dessutom kommer avbruten pågående behandling att leda till förlust av rätten till ytterligare ersättning. Maximal ersättning är 100,000 kr och Bolaget kommer informera den försäkrade om behandlingsplanen är i riskzonen att överstiga den maximala gränsen.

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

 • Akut sjukvård
 • Massage
 • Utövande av professionell idrott
 • Alla former av preventivmedel och fertilitetsbehandling
 • Sexuellt överförbara sjukdomar
 • Kroniska sjukdomar
 • Fetmakirurgi eller behandling
 • Medfödda störningar
 • Behandling av sömnapné
 • Parterapi
 • Nedsatt syn och hörsel
 • Kardiovaskulära störningar
 • Biverkningar av alkoholmissbruk
 • Förebyggande undersökningar och behandling
 • Behandling av fobier, ätstörningar, ADHD, autism
 • Skador efter civila oroligheter, kärnenergi och radioaktiv strålning eller radioaktivitet
 • Epidemier och pandemier
 • Försäkringsvillkoren innehåller andra specifika undantag som kan vara viktiga för dig. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom dem för att få en fullständig bild över försäkringens omfattning.